Regionalne Izby Obrachunkowe

Strona znajduje się w archiwum.

Organizacja funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych i jej prawne podstawy.

Zadania, organizację i zasady działania izb oraz regulacje dotyczące postępowania nadzorczego i kontrolnego określają przepisy ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U z 2001r. Nr 55 poz. 577 ze zm.).

Status regionalnych izb obrachunkowych.

Zgodnie z art. 1 ustawy regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów samorządowych i innych podmiotów korzystających z dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.).
 
Siedziby i zasięg terytorialnych regionalnych izb obrachunkowych jest dostosowany do podziału terytorialnego państwa (16 Izb) – vide rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747).
 
Organizacja regionalnych izb obrachunkowych.
 
Organem izby jest kolegium izby.
W skład kolegium izby wchodzą prezes izby jako przewodniczący kolegium oraz pozostali członkowie.
Prezesa izby powołuje, po przeprowadzeniu konkursu, Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Członka kolegium powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa izby, zgłoszony po uzyskaniu opinii kolegium izby, przyjętej w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy jego składu. Połowę składu kolegium izby stanowią członkowie powołani spośród kandydatów zgłoszonych do kolegium przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Członkostwo w kolegium izby ma charakter etatowy lub pozaetatowy.
 
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych.
 
Prezesi izb oraz po jednym reprezentancie wybranym przez kolegia izb tworzą Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, do zadań której należy:
1) reprezentowanie izb wobec naczelnych i centralnych organów państwa,
2) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej wniosków dotyczących zmian w przepisach prawnych regulujących komunalną gospodarkę finansową,
3) przedkładanie właściwemu dysponentowi części budżetowej wniosków do projektu budżetu państwa w części obejmującej izby,
4) upowszechnianie dorobku i doświadczeń izb,
5) uzgadnianie planów i programów szkoleń pracowników izb,
6) koordynowanie planów i programów kontroli,
7) przedkładanie corocznie Sejmowi i Senatowi w terminie do 30 czerwca sprawozdań z działalności izb i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego.
 
Szczegółowe informacje można znaleźć na: www.rio.gov.pl
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ