Postępowanie skargowe w sprawach samorządowych

Strona znajduje się w archiwum.

Podstawowe informacje

Postępowanie skargowe regulują postanowienia Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
(Dz. U. Nr 5 poz. 46).

W myśl art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 
Zgodnie z art. 229 Kpa organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest,
w przypadku gdy dotyczy ona zadań lub działalności:
-     rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa;
-     organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej – wojewoda;
-     wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z wyjątkiem zadań z zakresu administracji rządowej) – rada gminy;
-     zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych (z wyjątkiem zadań z zakresu administracji rządowej) – rada powiatu;
-     zarządu i marszałka województwa (z wyjątkiem zadań z zakresu administracji rządowej)  – sejmik województwa.                
 
Skarga, by mogła zostać rozpatrzona, powinna być sporządzona w taki sposób, aby można było ustalić jej przedmiot, zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego (§ 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia).
 
Od przedstawionego powyżej postępowania skargowego należy odróżnić postępowania odwoławcze, służące do weryfikowania prawidłowości indywidualnych aktów administracyjnych (decyzji i postanowień) wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Środki zaskarżania od takich rozstrzygnięć kieruje się do organów wyższego stopnia, którymi – co do zasady – są samorządowe kolegia odwoławcze (vide: art. 17 pkt 1 Kpa).    
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ