Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządzie"

Minister Administracji i Cyfryzacji działając zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.), ogłasza nabór partnerów do Projektu pozakonkursowego, partnerskiego „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”, w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

I.    Cel partnerstwa: 
Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu opracowanie i przetestowanie standardu postępowania jednostek samorządu terytorialnego, zwanych dalej „JST”, w obszarze obsługi inwestora.

 

II.    Zakres tematyczny partnerstwa: 
1)    W ramach partnerstwa przewiduje się wspólną realizację Projektu, który składać się będzie z działań obejmujących w szczególności: 
a)    opracowanie i wdrożenie w JST minimalnego zakresu zasad (procedur) współpracy z inwestorem, rozwiązań podnoszących atrakcyjność inwestycyjną JST, w tym określenie zasad przygotowywania, aktualizacji i upowszechniania informacji dot. oferty inwestycyjnej;
b)    doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych oraz obsługi inwestora;
c)    budowa lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora z udziałem instytucji otoczenia biznesu oraz publicznych służb zatrudnienia;
d)    elektronizacja procesu obsługi inwestora, w szczególności dostępu do informacji o ofercie inwestycyjnej;
e)    działania szkoleniowe upowszechniające strategiczne podejście do zarządzania rozwojem gospodarczym w JST.
2)    Działania projektowe przebiegać będą w 4 głównych fazach: identyfikacja, opracowanie modelowych rozwiązań, testowanie i korygowanie, upowszechnienie informacji nt. określonego w projekcie standardu świadczenia usług:
Etap I – identyfikacja rozwiązań krajowych stosowanych w najlepiej zarządzanych urzędach JST oraz określenie minimalnych wymagań z punktu widzenia oczekiwań przedsiębiorców oraz zasad współpracy z instytucjami wyspecjalizowanymi w obsłudze inwestorów;
Etap II – przygotowanie modelowych rozwiązań – opracowanie opisów działania, procedur, programów szkoleniowych, rozwiązań adresowanych zarówno do pracowników jak i organizacji (urzędów) możliwych do zastosowania przez szerokie grono JST, a w szczególności komórki odpowiadające za proces obsługi inwestora; 
Etap III – przeprowadzenie pilotażowych wdrożeń rozwiązań w 40 urzędach JST (gminach, powiatach, województwach) oraz realizacja szkoleń dla urzędników samorządowych zaangażowanych w obsługę inwestora w urzędzie. Na podstawie doświadczeń z fazy pilotażu aktualizacja i korekta narzędzi opracowanych na etapie II; 
Etap IV – działania upowszechniające wypracowane rozwiązania modelowe, publikacja informacji w formie poradników, materiałów szkoleniowych, wzorów dokumentów etc.


III.    Liczba partnerów:
1.    W ramach naboru partnerów Minister Administracji i Cyfryzacji jako lider Projektu planuje wybór dwóch partnerów (Partner A i Partner B). Partner A będzie pełnił rolę wiodącą w etapie I, II, IV oraz wspomagającą w etapie III, natomiast - Partner B będzie pełnił rolę wiodącą w etapie III oraz wspomagającą w etapie I, II, IV. 
2.    Zgłoszenie składane przez kandydata na partnera powinno zostać przyporządkowana do odpowiedniej kategorii partnera: zgłoszenia Partnera A albo zgłoszenie Partnera B. Zgłoszenia kandydatów na Partnerów A oraz B oceniane będą odrębnie. 

 

IV.    Wymagania  formalne:
1.    O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera, który spełnia następujące wymagania: 
1)    Wykonuje zadania na podstawie ustaw w zakresie pobudzania aktywności gospodarczej albo jego celem działania określonym w statucie (lub innym równorzędnym dokumencie) jest promocja polskiej gospodarki lub wspieranie przedsiębiorczości;
2)    Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym: 
a)    realizował w okresie ostatnich 3 lat zamówienia/prace/projekty/szkolenia z zakresu wsparcia samorządu terytorialnego w obszarze obsługi inwestora (minimum 2);
b)    realizował w okresie ostatnich 3 lat zamówienia/prace/projekty/szkolenia finansowane ze środków Unii Europejskiej, w obszarze zbieżnym z celami partnerstwa (minimum 2); 
3)    w zgłoszeniu zawarł informację, że składający zgłoszenie dysponuje potencjałem osobowym zdolnym do realizacji działań określonych w pkt. II. 1); 
4)    w zgłoszeniu zawarł informację, dotyczącą potencjału finansowego, technicznego i organizacyjnego zapewniającego sprawną realizację projektu;
5)    nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1.
6)    nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania 
2.    Zgłoszenie należy przygotować na wzorze formularza stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Formularz należy wypełnić w języku polskim, komputerowo.
3.    Do zgłoszenia należy dołączyć:
1)     dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących 
2)    Statut lub (inny równorzędny dokument) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w pkt IV. 1

 

V.    Sposób i termin składania zgłoszeń: 
1.    Termin do składania zgłoszeń wynosi 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze na stronie internetowej: administracja.mac.gov.pl. O  zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji bądź data nadania zgłoszenia w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529).
2.    W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, o którym mowa w pkt. 1 pozostawia się je bez rozpatrzenia.
3.    Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru. 
4.    Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z publicznych rejestrów lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem. Podpisy na zgłoszeniu w postaci papierowej należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub pieczęć imienna). W razie zaistnienia, w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji, zmian osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz załączyć kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, dokumentu potwierdzającego tę zmianę.

 

VI.    Miejsce składania zgłoszeń: 

Zgłoszenia należy:
1)    w postaci papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym złożyć w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji lub przesłać na adres: 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

albo

2)    w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu: przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą MAC (adres skrzynki ePUAP: /MAiC/SkrytkaESP) przy wykorzystaniu pisma ogólnego na platformie ePUAP. 
 
VII.    Kryteria wyboru zgłoszenia: 
1.    Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa. Maksymalna ilość możliwych do otrzymania punktów wynosi 5. 
2.    Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa, w tym:
a)    Zasoby ludzkie - kadra zaangażowana w realizację Projektu, kwalifikacje, doświadczenie merytoryczne kadry w obszarze obsługi inwestora; 
b)    Potencjał organizacyjny – wypracowane procedury, standardy pracy, sposoby działania organizacji i współpracy z innymi podmiotami  związane z obsługą inwestora, zbiory, bazy informacji itp.;  
c)    Potencjał finansowy – rozumiany w szczególności jako zdolność do zaangażowania zasobów Partnera związanych z ponoszeniem kosztów operacyjnych (kosztów pośrednich) związanych z prowadzeniem projektu. Potencjał finansowy powinien być opisany zgodnie z rozdziałem 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ). Aktualne wytyczne znajdują się na stronie:
https://www.power.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf
d)    Potencjał techniczny – posiadanie zasobów lokalowych, sprzętu, systemów informatycznych w szczególności mających związek z procesami dot. obsługi inwestora. 
Maksymalna ilość możliwych do otrzymania punktów wynosi 20, z czego za każdy z podpunktów maksymalnie 5 punktów. 
3.    Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów zbieżnych z celami partnerstwa w tym:
a)    Rodzaje projektów, zakres tematyczny realizowanych działań (np. szkolenia i doradztwo dla samorządu terytorialnego, obsługa wizyt inwestorów, misje zagraniczne, targi, obsługa informacyjna inwestorów etc.); 
b)    Liczba i wartość projektów realizowanych w latach 2012-2014 w obszarze zbieżnym z celami partnerstwa w tym projektów finansowanych z środków Unii Europejskiej. 
Maksymalna ilość możliwych do otrzymania punktów wynosi 10, z czego za każdy z podpunktów kryterium maksymalnie 5 punktów. 
4.    Prowadzenie działalności edukacyjnej/szkoleniowej skierowanej do jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obsługi inwestora w latach 2012-2014. Maksymalna ilość możliwych do otrzymania punktów wynosi 5.

 

VIII.    Tryb dokonywania wyboru zgłoszenia
1.    Oceny zgłoszeń dokonuje komisja powołana przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.
2.    Komisja dokonuje oceny formalnej zgłoszeń zgodnie z wymogami, o których mowa w pkt IV, V i VI ogłoszenia.
3.    W przypadku stwierdzenia braków formalnych zgłoszenia przewodniczący Komisji może wezwać kandydata na partnera do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania.
4.    Nieuzupełnienie braków formalnych w terminie, o którym mowa w pkt 3, skutkować będzie pozostawieniem zgłoszenia bez rozpatrzenia.
5.    Ocenie merytorycznej podlegać będą wyłącznie zgłoszenia spełniające wymogi formalne, 
o których mowa w pkt IV, V, i VI ogłoszenia.
6.    Komisja dokonuje oceny merytorycznej zgłoszeń w oparciu o kryteria wskazane w pkt VII ogłoszenia oraz przy uwzględnieniu art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 -2020.

 

IX.    Uwagi: 
1.    Minister Administracji i Cyfryzacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
2.    W przypadku unieważnienia naboru Minister Administracji i Cyfryzacji nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, w szczególności Minister Administracji i Cyfryzacji nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia. 
3.    Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.administracja.mac.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 
4.    Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem lub partnerami zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu. 
5.    W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Minister Administracji i Cyfryzacji dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony. 
6.    Od dokonanej oceny formalnej, merytorycznej oraz ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
7.    Pytania dotyczące aplikowania do otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu można przesyłać na adres e-mail: inwestor@mac.gov.pl .

Załączniki

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.