XV Kongres Gmin Wiejskich

O potrzebie budowania infrastruktury internetowej oraz cyfryzacji administracji samorządowej mówił Bogdan Dombrowski, Podsekretarz Stanu podczas panelu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na XV Kongresie Gmin Wiejskich RP.

 

Tegoroczny panel MAC pod hasłem „Poprawa efektywności funkcjonowania gmin wiejskich” w dużej mierze kładł nacisk na usprawnienie informatyzacji administracji samorządowej.
W wystąpieniu inauguracyjnym Bogdan Dombrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji szczególną uwagę zwrócił na konieczność budowania infrastruktury szerokopasmowej.

- Do 2020 roku mamy zapewnić mieszkańcom dostęp do Internetu o prędkości min. 30 Mb/s i spowodować, żeby połowa gospodarstw domowych korzystała z Internetu o prędkości powyżej 100 Mb/s. To potężne wyzwanie. Bez Waszego wsparcia, bez Waszej pomocy nie uda się tego osiągnąć – zwrócił się do samorządowców. Jednocześnie podziękował im za dotychczasową pracę na rzecz informatyzacji obszarów wiejskich i walkę z wykluczeniem cyfrowym. Zaapelował również o wdrażanie usprawnień i podnoszenie kompetencji urzędników.

W trakcie panelu przedstawiciele MAC mówili o głównych zmianach i korzyściach wynikających z nowelizacji ustawy o informatyzacji, działaniach skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu systemowego „Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP” oraz wsparciu JST w zakresie zadań wynikających z nowelizacji ustawy o informatyzacji w ramach PO KL. Konrad Malinowski z Departamentu Informatyzacji MAC wyjaśniał główne korzyści nowelizacji ustawy o informatyzacji: - Wprowadzone zmiany zwiększają sieci punktów potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP poszerzając je np. o operatorów pocztowych, banki, co zapewni łatwiejszy dostęp obywateli do tego instrumentu – wyliczał.  Poruszył temat elektronicznych skrzynek podawczych oraz przyjęcia fikcji elektronicznych doręczeń.

Dobrymi praktykami i swoimi doświadczeniami związanymi z pozyskaniem środków europejskich podzielili się z uczestnikami: Zofia Dobrowolska, wójt gminy Dopiewo oraz  Marcin Skonieczko, wójt gminy Płużnica - beneficjenci Działania 5.2 PO KL.

Wartość projektu realizowanego przez gminę Płużnica w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie to 1 430 880,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie na kwotę  1 216 248,00 zł. 

- W tworzeniu Internetowego urzędu niezbędnym narzędziem okazały się szkolenia dotyczące np. tworzenia dokumentów elektronicznych, obsługi platformy e-PUAP, Gminnego Systemu Komunikacji Online oraz wdrażania profilu zaufanego – mówił Marcin Skonieczko.  Jednocześnie zwrócił uwagę na wprowadzone i planowane rozwiązania techniczne pod kątem ułatwienia mieszkańcom gminy kontaktu z urzędem drogą internetową. 

Andrzej Trzęsiara, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego MAC podsumował Działanie 5.2 w ramach  PO KL. 

- Wartość zawartych umów o dofinansowanie to 832 mln złotych (100 proc. alokacji), wartość rozliczonych dotacji to 600 mln złotych. Ogółem dofinansowanych projektów konkursowych zostało 473.  Realizowanych jest 10 projektów systemowych. Dzięki środkom z Działania 5.2 PO KL usprawnienia wdrożyły 1533 jednostki samorządu terytorialnego, co stanowi 55 proc. ogółu. Przeszkolonych zostało 160 tys. pracowników JST – wyliczał Andrzej Trzęsiara.

Nakreślił również obszary wsparcia dla samorządów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. - W ramach PO WER planowana alokacja to ok. 200 mln złotych. Środki przeznaczone zostaną na usługi dotyczące zarządzania nieruchomościami, obsługi podatkowej, obsługi inwestora w JST oraz powszechny system monitorowania usług publicznych – podkreślił.

Uczestnicy kongresu otrzymali również broszury zapraszające do udziału w projektach systemowych: „Dobre prawo – sprawne rządzenie” oraz „Systemowe wsparcie procesów zarządzania  w JST” realizowanych w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W XV Kongresie Gmin Wiejskich RP uczestniczył Prezydent Bronisław Komorowski oraz  blisko 900 samorządowców reprezentujących gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Kongres Gmin Wiejskich RP to największe tego typu wydarzenie samorządowe w kraju. Tegoroczne główne przesłanie kongresu to „Rola obszarów wiejskich w rozwoju Polski”. Podczas kongresu odbyły się również debaty związane z finansowaniem i realizacją zadań gminnych oraz równolegle zorganizowane Forum Skarbników Gmin Wiejskich.

 

Prezentacja Urzędu Gminy w Płużnicy

Prezentacja Urzędu Gminy Dopiewo

Prezentacja Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego MAC

Prezentacja Departamentu Informatyzacji MAC

Broszura projektu Dobre prawo sprawne rządzenie

Broszura projektu Systemowe Wsparcie Procesów Zarządzania w JST

 • zdjęcie 1
  zdjęcie 1
 • zdjęcie 2
  zdjęcie 2
 • zdjęcie 3
  zdjęcie 3
 • zdjęcie 4
  zdjęcie 4
 • zdjęcie 5
  zdjęcie 5
 • zdjęcie 6
  zdjęcie 6
 • zdjęcie 7
  zdjęcie 7
 • zdjęcie 8
  zdjęcie 8

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.