Rozpoczynamy rekrutację JST do Wspólnej Metody Samooceny CAF

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w partnerstwie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie rozpoczyna rekrutację jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wsparciem z zakresu zarządzania jakością w ramach projektu ,,Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”.

 

Rekrutacja została zakończona

 

Bezpłatne wsparcie szkoleniowo doradcze dla samorządów oferowane jest w zakresie wdrażania Wspólnej Metody Oceny (CAF), w tym uzyskanie przez JST certyfikatu poświadczającego właściwe stosowanie metody CAF w swoich działaniach zarządczych.

Rozpoczęta rekrutacja jest ostatnią szansą dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na otrzymanie bezpłatnego wsparcia z zakresu zarządzania jakością, w tym metody CAF. Nowa perspektywa finansowa UE, w tym wsparcie przewidziane dla polskich samorządów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) nie przewidują możliwości uruchamiania projektów w zbliżonych do projektu realizowanego obecnie przez MAC.

Celami świadczonej pomocy szkoleniowo doradczej są:

1. Uzyskanie przez JST świadomości na temat metody CAF oraz jej roli w doskonaleniu i rozwoju systemu zarządzania organizacją;

2. Przekazanie pracownikom JST (w szczególności grupie prowadzącej samoocenę) wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia procesu samooceny i planowania działań doskonalących  w ramach metody CAF;

3. Przygotowanie JST do prowadzenia procesu doskonalenia organizacji przy wykorzystaniu 10 kroków doskonalenia organizacji według metody CAF;

4. Przygotowanie JST do udziału w procedurze Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF.

W ramach ogłaszanego naboru planowane jest pozyskanie 40 jednostek samorządu gminnego lub powiatowego, które zadeklarują: (1) gotowość do uczestnictwa w procesie samooceny CAF w swojej jednostce, (2) jej wdrożenie we współpracy z ekspertami projektu oraz (3) poddanie się procesowi poświadczenia skutecznego stosowania wybranej metody w okresie od 6 do 10 miesięcy od zakończenia wsparcia w zakresie stosowania metody.

Do udziału w ramach tego naboru zapraszamy zarówno te samorządy, które do chwili obecnej nie miały styczności z metodą CAF (bądź też kontakt ten był bardzo ograniczony), jak i jednostki, w których metoda CAF była już stosowana.

Przystępując do rekrutacji do projektu należy wypełnić załącznik nr 1 - deklarację uczestnictwa urzędu oraz załącznik nr 3 – formularz zgłoszeniowy pracownika samorządowego. Wypełnione dwa załączniki należy przesłać w formie skanu na skrzynkę email: przemyslaw.brzozowski@mac.gov.pl. W odpowiedzi zostanie przesłany elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który powinien zostać wypełniony przez wszystkie osoby zgłoszone przez urząd.

Bliższe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu: (22) 245 58 79.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po zrekrutowaniu 40 jednostek samorządu terytorialnego. Rekrutacja trwa do 31 stycznia br.

Opis procedury poświadczenia

Serdecznie Zapraszamy !

Załączniki

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.