Szkolenia Wzmocnienie potencjału organów nadzoru dla Urzędów Wojewódzkich oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji informuje, że rozpoczyna się rekrutacja do szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru skierowanych do Urzędów Wojewódzkich oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych

 

Po raz trzeci mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniach Wzmocnienie potencjału organów nadzoru .

Zasady rekrutacji uczestników na szkolenia organizowane w ramach projektu systemowego Dobre prawo – sprawne rządzenie, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rekrutacja do szkoleń rozpoczyna się w dniu 3 lutego 2014 r. i potrwa do 28 lutego 2014 roku. Szkolenia Wzmocnienie potencjału organów nadzoru rozpoczną się 19 marca  2013 r. i obejmą wsparciem 132 uczestników (66 UW oraz 66 RIO). Szersze informacje na temat terminów oraz tematyki szkoleń zamieszczone zostały tutaj.

Czterodniowe szkolenia (2 x po dwa dni robocze- 32 h) składają się z następujących bloków tematycznych:

 • Szkolenia dla Urzędów Wojewódzkich:
 • Urząd Wojewody a działalność JST;
 • Zadania i kompetencje wojewody – wybrane zagadnienia prawne i proceduralne ze szczególnym uwzględnieniem planowania przestrzennego i ochrony środowiska;
 • Zagadnienia cywilnoprawne w praktyce JST;
 • Gospodarka nieruchomościami w JST;
 • Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne;
 • Prawo miejscowe – jego stanowienie i jakość;
 • Procedury administracyjne i sądowo-administracyjne w nadzorze nad JST w świetle orzecznictwa sądowego;

 

 • Szkolenia dla Regionalnych Izb Obrachunkowych:

 

 • Sprawozdawczość budżetowa;
 • Prawo podatkowe. Podatki i opłaty lokalne. Ordynacja podatkowa (zagadnienia wybrane);
 • Budżet zadaniowy. Wieloletnia Prognoza Finansowa JST;
 • Problematyka zadłużenia JST. Finansowe instrumenty dłużne w polityce JST (różnice między krajową a unijną metodologią obliczania długu publicznego;
 • Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • Ustawa o finansach publicznych w praktyce JST;
 • Budżet zadaniowy. Wieloletnia prognoza finansowa JST;
 • Problematyka prawna zamówień publicznych (Tryby udzielania zamówień publicznych).

Szkolenia organizowane są przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i odbędą się w Warszawie.

Budżet projektu pokrywa koszty noclegów oraz wyżywienia uczestników w trakcie szkoleń.

Urząd Wojewódzki  oraz Regionalna Izba Obrachunkowa może zgłosić do udziału w szkoleniach po
4 osoby oraz 2 osoby na listę rezerwową, w przypadku gdyby pula miejsc po rekrutacji pozostawał wolna.

Jednocześnie należy pamiętać, iż każdy z uczestników może skorzystać tylko raz z jednej formy wsparcia w postaci szkoleń bądź studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu systemowego Dobre prawo- sprawne rządzenie.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w ww. szkoleniach następuje poprzez spełnienie Warunków uczestnictwa w Programie (procedura rekrutacyjna szczegółowo została opisana w § 7 oraz § 8  regulaminu):

Uczestnicy o zakwalifikowaniu na szkolenie będą informowani  drogą elektroniczną. Informacja o wynikach rekrutacji wraz z listą uczestników zakwalifikowanych na szkolenia zamieszczona zostanie na stronie internetowej projektu       3 marca 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w Projekcie określone zastały w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach Wzmocnienie potencjału organów nadzoru.

Dodatkowe informacje otrzymają Państwo pod numerami telefonów:
(22) 556 84 96 oraz (22) 245 58 99 lub adresem e-mail: dobreprawo@mac.gov.pl). 

 

Wzory dokumentów do pobrania:

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.