Rozpoczyna się rekrutacja do Zadania: Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w ramach projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST

 

Od 24 czerwca 2013 r. do 24 lipca 2013 r. trwać będzie rekrutacja do Zadania: Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w Jednostkach Samorządu Terytorialnego .

Zakres wsparcia oferowany w ramach Zadania obejmuje:

- rozpoznanie i analizę potrzeb szkoleniowych;

- szkolenia obejmujące 3 moduły tematyczne: standardy w procesie pozyskiwania pracowników, standardy w zakresie oceniania pracowników oraz standardy w zakresie rozwoju zasobów ludzkich.

- pomoc przy wdrożeniu opracowanych standardów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (zzl) do praktyki jednostek samorządu terytorialnego (coaching 30 godzin na każde jst);

- budowę i wdrożenie narzędzia informatycznego wspomagającego zzl

Szkolenia odbywać się będą w grupach 18-24 osobowych w wymiarze 4 dni x 8 godzin. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy zagwarantowane mają noclegi i wyżywienie, pokrywają tylko koszty dojazdu na szkolenie.

Wsparcie w ramach Zadania kierowane jest do pracowników komórek kadrowych lub osób pełniących funkcje kierownicze, które odpowiedzialne są za zarządzanie zasobami ludzkimi w danym JST.

Objętych wsparciem zostanie 100 JST oraz 210 pracowników samorządowych w związku z czym Jednostka Samorządu Terytorialnego może zgłosić max. 3 (2 osoby na listę podstawową+ 1 osoba na listę rezerwową). Preferowane podczas rekrutacji do Zadania będą przede wszystkim gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Liczba gmin wiejskich i miejsko-wiejskich uczestniczących w Zadaniu będzie stanowiła co najmniej 50% liczby JST objętych wsparciem. Pierwszeństwo w udziale w Zadaniu będą miały te JST, które wdrożyły u siebie wcześniej co najmniej 1 narzędzie zzl.

Jak zgłosić się do projektu?

To nic trudnego. Procedura rekrutacyjna wygląda następująco:

Krok 1: Urząd JST zgłasza wybranych pracowników samorządowych poprzez przesłanie skanu wypełnionych dokumentów określonych w załącznikach nr 1 oraz 2 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (deklaracji uczestnictwa urzędu, deklaracji pracownika samorządowego wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych). Dokumenty należy przesłać na adres e-mail: zarzadzaniejst@mac.gov.pl;

Krok 2: Wszyscy pracownicy samorządowi zgłoszeni przez urząd do udziału w Zadaniu przesyłają wypełniony elektroniczny formularza zgłoszeniowy, który otrzymają drogą mailową w odpowiedzi na zgłoszenie chęci przystąpienia do Zadania.

 

Na podstawie rejestru prawidłowych zgłoszeń stworzona zostanie lista podstawowa oraz rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w Zadaniu pt: Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

O wynikach rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz wskaźniki ilościowe Zadania – określone powyżej. Lista zakwalifikowanych osób zostanie ogłoszona na stronie internetowej Lidera: www.administracja.mac.gov.pl;

Przewidywany termin rozpoczęcia szkoleń to październik 2013 r. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uczestnicy szkoleń zostaną powiadomieni o miejscu szkolenia, które odbywać się będzie w jednej z 6 lokalizacji w Polsce. Lokalizacje szkoleń będą  oparte o wyniki rekrutacji – zamiarem jest aby były one możliwie dogodne dla uczestników szkoleń.

Dodatkowe informacje na temat rekrutacji udzielane są również pod numerami telefonów: 22 556-84-89,  22 245-58-79, lub pod adresem email: zarzadzaniejst@mac.gov.pl

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 2 sierpnia br. na stronie www.administracja.mac.gov.pl.

Poniżej znajdą Państwo regulamin wraz z załącznikami, o których mowa powyżej.

Zapraszamy !!!

Załączniki

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.