Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji informuje, że rozpoczęła się rekrutacja do szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru skierowanych do Urzędów Wojewódzkich oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych

Po raz drugi mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniach Wzmocnienie potencjału organów nadzoru.

Zasady rekrutacji uczestników na szkolenia organizowane w ramach projektu systemowego Dobre prawo – sprawne rządzenie, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rekrutacja do szkoleń rozpoczyna się w dniu 14 marca 2013 r. i potrwa do 8 kwietnia 2013 roku. Szkolenia Wzmocnienie potencjału organów nadzoru rozpoczną się 17 kwietnia  2013 r. i obejmą wsparciem 110 uczestników (44 UW oraz 66 RIO). Szersze informacje na temat terminów oraz tematyki szkoleń zamieszczone zostały tutaj.

Czterodniowe szkolenia (2 x po dwa dni robocze- 32 h) składają się z następujących bloków tematycznych:

Szkolenia dla Urzędów Wojewódzkich:

- Prawo miejscowe, jego stanowienie i jakość;

- Urząd wojewody a działalność JST;

- Procedury administracyjne i sądowo-administracyjne w nadzorze nad JST w świetle orzecznictwa sądowego;

- Gospodarka nieruchomościami w JST;

- Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne;

- Zasady postępowania administracyjnego;

- Zagadnienia cywilnoprawne w praktyce JST.

 

Szkolenia dla Regionalnych Izb Obrachunkowych:

 

- Problematyka zadłużenia JST. Finansowe instrumenty dłużne w polityce JST;

- Ustawa o finansach publicznych w praktyce JST;

- Budżet zadaniowy. Wieloletnia Prognoza Finansowa JST;

- Prawo podatkowe. Podatki i opłaty lokalne. Ordynacja podatkowa (zagadnienia wybrane);

- Sprawozdawczość budżetowa;

- Problematyka prawna zamówień publicznych;

- Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Szkolenia organizowane są przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i odbędą się w Warszawie.

Budżet projektu pokrywa koszty noclegów oraz wyżywienia uczestników w trakcie szkoleń.

Urząd Wojewódzki  może zgłosić do udziału w szkoleniach 2 osoby oraz 2 osoby na listę osób rezerwową, w przypadku gdyby pula miejsc po rekrutacji pozostawał wolna. Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa może zgłosić do udziału w szkoleniach 4 osoby oraz 2 osoby na listę osób rezerwową, w przypadku gdyby pula miejsc po rekrutacji pozostawał wolna.

Jednocześnie należy pamiętać, iż każdy z uczestników może skorzystać tylko raz z jednej formy wsparcia w postaci szkoleń bądź studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu systemowego Dobre prawo- sprawne rządzenie.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w ww. szkoleniach następuje poprzez spełnienie Warunków uczestnictwa w Programie (procedura rekrutacyjna szczegółowo została opisana w § 7 oraz § 8  regulaminu):

Uczestnicy o zakwalifikowaniu na szkolenie będą informowani  drogą elektroniczną. Informacja o wynikach rekrutacji wraz z listą uczestników zakwalifikowanych na szkolenia zamieszczona zostanie na stronie internetowej projektu 14 kwietnia 2013 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w Projekcie określone zastały w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach Wzmocnienie potencjału organów nadzoru.

Dodatkowe informacje otrzymają Państwo pod numerami telefonów:
(0-22 245-59-03, 0-22 245-58-99 lub adresem e-mail: dobreprawo@mac.gov.pl). 

 

Wzory dokumentów do pobrania:

*       Zaproszenie do udziału w projekcie

*       Terminarz szkoleń

*       Regulamin

*       Deklaracja uczestnictwa Urzędu w Programie;

*       Deklaracja uczestnictwa pracownika Urzędu Wojewódzkiego/ Regionalnej Izby Obrachunkowej

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.